Kozel pekelný

Kozel je obětní zvíře ze starozákonního Izraele. Psáno jest, že jako oběť ke Dni smíření přivedeni budou mimo býčka i dva kozlové. Jeden připadne bohu (toho zařízneme rovnou) a druhý božímu poslu Azazelovi. Nad tímto chudákem vyzná lid izraelský všechny své nepravosti a hříchy a vloží je na jeho hlavu. Takto obtěžkaného jej vyženeme do pouště, aby všechny nepravosti odnesl do odlehlé země. Kozel má tak vpravdě křesťanskou možnost výběru - buď být zaříznutý nebo na svých bedrech nésti kyklopskou zátěž hříchů celého židovstva, které nezavinil. Nelze se proto diviti, že kozel už od starověku k bohu láskou nezahořel a tíhnuv spíše k mocnostem pekelným, stal se symbolem okultismu, satanismu a černé magie.

Ve staroegyptském městě Mendes byl kozel uctívanou modlou a tvrdilo se, že se pářil se ženami, které se k němu modlily. Odtud pochází pojem mendéský kozel, často používaný při sabatech a magii všeho druhu. Kozlí hlava bývá často vkreslována do obráceného pentagramu nebo zobrazována jako bafomet (podivná slátanina s ženskými kozami, křídly, penisem, kopyty a já nevím, čím vším ještě).

V pohanských náboženstvích měly spousty přírodních bohů rohy a i to možná přispělo k propojení kozla s ďáblem. Na sabatech se prý ďábel zjevuje v podobě kozla a čarodějnice jej musí pozdravit Polibkem hanby (prostě mu políbit prdel). Známo jest, že čarodějnice s kozlem i obcovaly, za což se jim od jezovitů dostalo žhavé očisty na hranici. Jezovitští panicové totiž žárlili na obcování s lidmi, natož pak se zvířaty.

Představu kozla jako ztělesnění ďábla převzali různí satanisté. To je krapet překvapující, neboť ďábel je v bibli odjakživa popisovaný jako plaz, nikoliv jako sudokopytník. Dalším důvodem může být, že úhlavním nepřítelem kozla je tupá ovce. A beránků božích jakožto ježíšků je celá bible plná.

Nám jest se domnívati, že jak křesťané tak satanisté jsou stejní pošuci. Buď jak buď, kozel je po celé věky symbolem sexuality, plodnosti , individuality a požitkářství a jako takový má dozajista blíže k pohanům než k pámbíčkářům. A navíc mu ta hlava v pentagramu sluší.