Gross Grünhorn (22 fotek)
Klein a Gross Grünhorn ze SZ Klein a Gross Grünhorn ze Z Gross Grünhorn z jihu Gross Grünhorn od Finsteraarhornhütte Klein a Gross Grünhorn ze Z
GG vlevo, vpravo masiv Wannenhornu Klein a Gross Grünhorn ze SZ GG od Wyssnollenu (J) Gross Grünhorn od Finsteraarhornhütte Gross Grünhorn od Finsteraarhornhütte
GG vlevo a Finsteraarhorn Gross Grünhorn od Finsteraarhornhütte JZ hřeben, Normálka JZ hřeben, Normálka Hinter Fiescherhorn, za ním GG
Gross Grünhorn od Finsteraarhornhütte Gross Grünhorn od Finsteraarhornhütte S hřeben z Klein Grünhornu GG druhý zprava GG z Hinter Fiescherhornu
Kupole GG ze západu Gross Grünhorn od Finsteraarhornhütte